» Numer 22


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Będzie solidna dro­ga

    2 lata temu przy ul. 1 Maja zro­bio­no pasaż pie­szo-rowerowy łączą­cy ul. Norweską z ul. Leśną. Tędy wie­dzie droga spacerowa do lasku klasz­tor­ne­go, tędy też skra­ca­li sobie drogę kierowcy, któ­rzy wjeżdża­li na pasaż mimo zakazu, bowiem jezd­nia była prak­tycz­nie nie­prze­jezd­na, zwłasz­cza po desz­czach (Pi­sa­li­śmy o tym kilka razy na naszych łamach). Dziś na ul. 1 Maja trwają roboty, po­nie­waż po­wsta­je tu droga asfaltowa. Mówiło się, że bra­ku­je pieniędzy na po­ło­że­nie asfaltu w tym miej­scu i uli­ca musi po­cze­kać, gdy tymczasem w dość szyb­kim terminie przy­stą­pio­no do realizacji tej in­we­sty­cji.
    Mówi Józef Zjeżdżałka - kie­row­nik robót.
    "Ta uli­ca miała być zrobiona już 20 lat temu. Jest to łącznik pomiędzy Osiedlem Zamkowym a osie­dla­mi po­ło­żo­ny­mi pod lasem, jest to też głów­ny szlak spa­ce­ro­wy ostrzeszowian. Pieniądze na ten cel musiały się znaleźć, ponieważ były tu fa­tal­ne warunki przejazdu i ludzie jeździli po chodniku, niszcząc go. Będzie to ulica 6-metrowej sze­ro­ko­ści, długa na 400m, z pełnym od­wod­nie­niem, a więc jest kolektor kanalizacyjny, pod­łą­cze­nia po­szcze­gól­nych posesji, sieć telefoniczna, sieć gazowa. Inwestorem jest UMiG Ostrzeszów, a wy­ko­nawcą PRMD".
    Jak zapewnia pan Józef, będzie to solidna dro­ga.

sm


1994 - 2007 © Borkow