» Numer 22


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

997

Po alkohol
   21 maja w Biskupicach Za­ba­rycz­nych nieustalony spraw­ca wła­mał się do sklepu, skąd skradł ar­ty­ku­ły spo­żyw­cze oraz al­ko­hol.

Seria włamań
   21 maja w Mik­sta­cie wybito szy­by wy­sta­wo­we do dwóch skle­pów, skąd skra­dzio­no pie­nią­dze oraz ar­ty­ku­ły spo­żyw­cze.

Włamania do sa­mo­cho­dów
   22 maja w Ostrze­szo­wie nie­zna­ny spraw­ca wła­mał się do Poloneza, skąd skradł ra­diod­twa­rzacz pionier, ga­śni­cę, wier­tar­kę oraz skrzyn­kę z na­rzę­dzia­mi. Na­to­miast 23 maja w Mik­sta­cie, wy­ko­rzy­stu­jąc sen do­mow­ni­ków, nie­usta­lo­ny do­tych­czas spraw­ca wszedł na te­ren po­se­sji, gdzie z VW Pas­sa­ta od­krę­cił 4 kom­plet­ne koła, a po wy­bi­ciu bocz­nej szy­by z wnę­trza skradł ra­dio sa­mo­cho­do­we; łączne stra­ty ok. 700zł.

Prawie cały samochód
   25 maja w Kobylej Górze do­ko­na­no kradzieży z wła­ma­niem po uprzed­nim wybiciu szy­by w For­dzie Fiesta. Skradziono 2 poduszki po­wietrz­ne, fir­mo­wy ra­dio­od­twa­rzacz, obudowę przełączników migaczy, 2 fo­te­le, tylną kanapę, półkę tylną z głośnikami - na łączną sumę 8.000zł.

Skradziono przyczepkę
   21 maja w Rogaszycach, z te­re­nu przylegającego do po­se­sji skradziono przyczepkę sa­mo­cho­dową typu la­we­ta.

Utonął blisko domu
   22 maja w Rojowie w stawie ryb­nym zna­le­zio­no zwłoki 64 letniego męż­czy­zny. Zgon nastąpił praw­do­po­dob­nie na sku­tek utonięcia. Wy­pa­dek miał miej­sce niedaleko posesji denata.

Ciężarówką w Fiata
   22 maja w Kobylej Górze na ul. Wojska Polskiego, męż­czy­zna kie­ru­ją­cy samochodem cię­ża­ro­wym Re­nault, w trakcie co­fa­nia najechał na pra­wi­dło­wo za­par­ko­wa­ny samochód Fiat 126p. Kie­row­ca ciężarówki był trzeź­wy.

* * *

Śmierć w samochodzie
   25 maja ok. godz. 20.00 w Ostrzeszowie na Pustkowiu Południe w samochodzie znaleziono zwłoki 43-letniego mężczyzny. Przyczyną śmierci było prawdopodobnie zatrucie spalinami. Szczegóły i oko­licz­no­ści wypadku są wy­ja­śnia­ne.

(bor)


1994 - 2007 © Borkow