» Numer 22


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

998

   20.05.w Kaliszkowicach Ka­li­skich kierujący ciągnikiem rol­ni­czym nie zachował należytej ostroż­no­ści podczas wymijania z innym pojazdem i wjechał do przy­droż­ne­go rowu. W wyniku wypadku po­szko­do­wa­na zo­sta­ła jedna oso­ba, którą zabrało pogotowie ra­tun­ko­we.

*
   21.05. w Ostrzeszowie na ul. Przemysłowej paliła się ster­ta śmie­ci przy budynku w sta­nie su­ro­wym. Dym przedostał się do otwar­tych części bu­dyn­ku i spra­wiał wra­że­nie, że pożar jest we­wnątrz. Strażacy podali jeden "prąd" wody na tlące się śmieci, usuwając w ten sposób za­gro­że­nie.

*
   23.05. w Rojowie strażacy wy­cią­ga­li ze stawu rybnego zwłoki mężczyzny.

*
   24.05. w miejscowości Myje paliła się sucha trawa na skarpie kolejowej. Pożar powstał praw­do­po­dob­nie od iskry, która wy­do­sta­ła się z przejeżdżającego po­cią­gu.

*
   25.05. w Kobylej Górze paliło się poszycie leśne w drze­wo­sta­nie II klasy wieku. Osoby, która za­pró­szy­ła ogień, nie ustalono. Spa­li­ło się ok. 40 arów poszycia.

*
   26.05. w Ostrzeszowie na te­re­nie jednego z zakładów znaj­du­ją­cych się przy ul. Pocztowej za­pa­li­ło się śmietnisko. Obyło się bez strat. Przyczyną było zaprószenie ognia przez osoby imiennie nie­usta­lo­ne.

Rob


1994 - 2007 © Borkow