Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 02


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Komunikat Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie sytuacji w podstawowej opiece zdrowotnej na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

    1.W związku z niepodpisaniem umów pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a lekarzami rodzinnymi na leczenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2004 roku prawie 60% mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego pozbawionych zostało prawa do bezpłatnej pomocy medycznej.
    2.Podmiotami, które złożyły (lub złożą oferty na świadczenia medyczne w dniu 5 stycznia 2004 roku) na warunkach zaproponowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia są:
    - SP ZZOZ w Mikstacie,
    - NZOZ w Kraszewicach,
    - NZOZ "Zawidawie" w Kuźnicy Grabowskiej,
    W ośrodkach zdrowia prowadzonych przez te jednostki przyjmowanie pacjentów odbywało się bez zakłóceń.
    Funkcjonuje nadal Przychodnia przy ul. Zamkowej 24 w Ostrzeszowie (była przychodnia dziecięca).
    3.Zgodnie z dyspozycją Narodowego Funduszu Zdrowia pacjenci, których lekarze rodzinni nie uzyskali kontraktów na świadczenia medyczne, winni się zgłaszać:
    - do lekarzy wyżej wymienionych przychodni, którzy złożyli oferty do NFZ,
    - do swoich lekarzy rodzinnych, którym Fundusz umożliwił udzielanie pomocy na warunkach dotychczasowych,
    - do Ambolatorium POZ przy Pomocy Doraźnej, pl. Borek w Ostrzeszowie
    4.Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie wzywa lekarzy rodzinnych, którzy dotąd nie złożyli do NFZ ofert na świadczenia medyczne, do udzielania swoim dotychczasowym pacjentom do czasu przezwyciężenia obecnego impasu i osiągnięcia rozsądnego kompromisu wszelkiej możliwej, dostępnej i nieodpłatnej pomocy medycznej.
    Zarząd Powiatu nadal będzie się domagał podjęcia natychmiastowych i skutecznych działań przez instytucje uprawnione i odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.
    Uważamy za niedopuszczalne i naganne stworzenie sytuacji tak poważnego zagrożenia zdrowia i życia pacjentów.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
mgr Lech Janicki


1994 - 2007 © Borkow

sostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">