Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 15


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Co dalej, gimnazjalisto?

    Dziś przedstawiamy ofertę oraz kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół nr 3 w Ostrzeszowie.


    Zespół Szkół nr 3 w Ostrzeszowie jest szkołą, która oferuje wiele możliwości . Proponujemy obecnie następujące kierunki kształcenia:

Liceum o profilu socjalnym
    Jest szkołą 3-letnią. Egzamin maturalny uczniowie zdają po trzech latach nauki. Preferowani są uczniowie umiejący łatwo nawiązywać kontakty, interesujący się problematyką zdrowotną, potrafiący nieść pomoc innym i mogący w przyszłości poświęcić się pracy opiekuńczej, zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Pełne szkolenie zawodowe uczniowie odbędą dopiero w szkole policealnej (pomaturalnej), bowiem liceum profilowane jest szkołą ogólnozawodową i daje podstawy do kształcenia w różnych szkołach o profilu socjalnym, w tym także w szkołach wyższych.

Liceum uslugowo - gospodarcze
    Sfera usług stworzy w przyszłości w Polsce największe możliwości zatrudnienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów szkół. Absolwenci liceum o profilu usługowo-gospodarczym mogą podejmować pracę najemną lub prowadzić działalność usługową na własny rachunek, a po kształceniu specjalistycznym mogą oni pracować w większości usług wymienionych w klasyfikacji usług Głównego Urzędu Statystycznego, między innymi w dziedzinie usług: turystycznych, gastronomicznych, kosmetycznych, fryzjerskich, małej poligrafii, tzw. biuro-serwis itp.

Liceum o profilu rolniczo-spożywczym
    Przygotowuje absolwentów do organizowania działalności rolniczo-spożywczej oraz analizowania i oceniania warunków (przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych) w planowaniu produkcji rolniczej i przetwórczej. Absolwent może kształcić się w wybranym przez siebie zawodzie, a w szczególności osiągać kwalifikacje zawodowe z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, pszczelarstwa, weterynarii i przetwórstwa spożywczego. Przetwórstwo płodów rolnych i ich zbyt w postaci przetworzonej może w znacznym stopniu przyczynić się do wzrostu opłacalności gospodarstw rolniczych. Ponadto, małe zakłady przetwórstwa spożywczego na wsi mogą stworzyć dodatkowe miejsca pracy. Dla potrzeb kształcenia w szkole policealnej dla absolwentów profilu rolniczo-spożywczego przygotowano dokumentację programową kształcenia w zawodach technika technologii żywności (produkcja piekarska, przetwórstwo mięsne, przetwórstwo mleczarskie) i technika agrobiznesu (produkcja rolnicza, przetwórstwo spożywcze).

Liceum ekonomiczno-administracyjne
    Jest także szkołą 3-letnią, egzamin maturalny przypada po trzech latach nauki. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie pobierają naukę z zakresu przedmiotów administracyjnych i ekonomicznych, poznają także podstawy prawa, a także umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, środkami medialnymi, różnorodnymi użytkowymi programami komputerowymi.
    Preferowani są uczniowie ambitni, posiadający zdolność uczenia się języków obcych i łatwo nawiązujący kontakty z przyszłymi klientami. Rozwinięcie umiejętności nabytych w liceum ekonomiczno - administracyjnym następuje w szkołach policealnych, pomaturalnych lub wyższych.

    Proponujemy również naukę w 4- letnich technikach. Nauka w tego typu szkołach zapewnia, oprócz wykształcenia średniego, zdobycie tytułu technika.

Technikum rolnicze
    Jest szkołą 4-letnią przeznaczoną dla uczniów, którzy w przyszłości będą prowadzić własne gospodarstwa rolne lub pracować w obsłudze gospodarstw rolnych. Absolwenci technikum po czwartej klasie zdają egzamin maturalny oraz egzamin na tytuł technika rolnika.
    Szkoła organizuje dla uczniów praktyki zawodowe, uwzględniając potrzeby gospodarstw rodzinnych uczniów. Możliwe są praktyki w wybranych przez uczniów instytucjach i organizacjach rolniczych, stadninach koni, gospodarstwach specjalistycznych itp.

Technikum żywienia i gospodarstwa domowego
    Absolwenci tej szkoły przygotowani będą do działalności gospodarczej i małej przedsiębiorczości w zakresie agroturystyki i małych form żywienia. W programie przewidziano zajęcia techniki komputerowej, przedsiębiorczości i organizacji turystyki.

    Osobom pragnącym uczyć się w trybie wieczorowym proponujemy szkoły o profilu:
    - rolniczym,
    - żywienia i gospodarstwa domowego.
    Obie te szkoły są technikami zapewniającymi zdobycie zawodu i wykształcenia średniego.
    Planujemy również kształcenie uczniów na poziomie szkoły zasadniczej w zawodzie rolnik - dla chłopców i wiejskie gospodarstwo domowe - dla dziewcząt.
    Jesteśmy szkołą nowoczesną nastawianą na ucznia oraz zaspokajanie jego zainteresowań oraz potrzeb.
    Trzy pracownie komputerowe, w tym jedna multimedialna, pozwalają uczyć nowocześnie i niekonwencjonalnie. Umożliwia to również stały i nieograniczony dostęp do Internetu oraz jego wykorzystywanie w procesie dydaktycznym .
    Wysoko wykwalifikowana i życzliwa kadra pedagogiczna zapewnia zdobywanie wiedzy na odpowiednim poziomie. Szereg kół zainteresowań pozwala na rozwijanie swoich pasji w godzinach popołudniowych .
    Szkoła to przede wszystkim uczniowie, dlatego też aktywna praca samorządu uczniowskiego pozwala na realizację najśmielszych nawet pomysłów. Jesteśmy otwarci na wszelakie inicjatywy młodzieży i chętnie uczestniczymy w ich realizacji .
    Fakt, że nie jesteśmy szkołą ogromną, zapewnia brak anonimowości. Rodzinna atmosfera, życzliwość, brak agresji i przemocy to cechy, które są podkreślane we wszystkich ankietach. Cechy te stanowią jedną z wielu mocnych stron naszej szkoły .
    Szkoła to nie tylko środowisko lokalne, ale również kontakty europejskie. Możemy poszczycić się współpracą ze szkołami w Niemczech, Szwajcarii, Czechach, Słowacji. Dzięki niej uczniowie nasi mają możliwość wyjazdu do wszystkich wymienionych państw na praktyki i staże produkcyjne. Kontakty te trwają już 14 lat i są cały czas rozszerzane. Bierzemy również udział w europejskim programie XENOS - integrującym młodzież. Pozwala to na spotkania naszych uczniów z młodzieżą z całej Europy. Dzięki współpracy ze szkołami zagranicznymi uczniowie nasi mają możliwość poznania krajów europejskich, ich zwyczajów oraz kultury. Sprawą najważniejszą jest jednak możliwość nauki języka nie tylko w szkole.
    Wszystkim, którym nie jest obojętna ludzka bieda i cierpienie, umożliwiamy działalność w Centrum Wolontariatu. Szkoła nasza znajduje się w ogólnopolskiej sieci wolontariatu i koordynować będzie działania wolontariuszy na naszym terenie .
    Uczniowie nasi objęci są pomocą stypendialną, zapewniamy również miejsca praktyk . Żaden z uczniów nie musi szukać ich indywidualnie. Istnieje możliwość zdobycia w szkole prawa jazdy ze znacznymi zniżkami, a fakt posiadania przez szkołę własnego autobusu stwarza możliwości organizacji wielu tanich wycieczek.
    Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że absolwenci nasi doskonale radzą sobie w obecnej rzeczywistości. Zarówno wybierane uczelnie, jak i miejsca pracy potwierdzają właściwy kierunek pracy szkoły. Cechy, które posiadają nasi absolwenci, kontakty zagraniczne, zdobyte tam doświadczenia oraz wiedza, jaką wynoszą z naszej szkoły, pozwalają na osiągnięcie w przyszłości sukcesu.
    Drogi Gimnazjalisto, mamy nadzieję, że to, co oferujemy, warte jest rozważenia.

1994 - 2007 © Borkow

cgi-bin/s.cgi-i=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">