Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 23


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

XVI sesja Rady Miejskiej w Ostrzeszowie
W OBRONIE DYREKTOR NIESOBSKIEJ

    Tematem, który zdominował obrady odbywającej się 27 maja sesji Rady Miejskiej w Ostrzeszowie, było odwołanie Anny Niesobskiej z funkcji dyrektora OCK. Postarała się o to grupka przyjaciół i zwolenników p. dyrektor, w kolejnych wystąpieniach wyłuszczając władzom, jaki to popełniły błąd "w bezprecedensowy sposób pozbywając się wspaniałej promotorki miasta". Byłej dyrektor dotyczyła też pośrednio skarga radnych wniesiona do WSA na rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego, który stwierdził nieważność kilku punktów uchwalonego wcześniej przez Radę statutu OCK.


    Jednak zanim doszło do tych bardziej spektakularnych wydarzeń, sesja przebiegała wyjątkowo sprawnie. Większość interpelacji zgłaszana przez radnych dotyczyła dróg. Proponowano ich budowę lub drobne naprawy, ale było też podziękowanie radnego Góry za nawierzchnię na ul. Słonecznej. Radny H. Kajser pytał o dopłaty za likwidację skutków suszy. Niestety, w tym temacie wciąż nie ma jasnej odpowiedzi. Z kolei kilka spraw Dzielnicy nr 2 przedstawił jej przewodniczący Cz. Fankidejski.
    Radni mieli okazję zapoznać się na tej sesji z aktualną sytuacją dwóch miejskich spółek: ZGM i ZEC, a także z działaniami podejmowanymi w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Ostrzeszowie. We władaniu spółdzielni jest łącznie 30 budynków. Prezes Kidziak mówił o prowadzonych na bieżąco remontach, wymianie okien, zaworów cieplnych, itp. Nie wykluczył inwestycji w zakresie budownictwa, gdyż spółdzielnia posiada tereny na os. Piastów, wszystko jednak uzależnione jest od finansów. Podobna w treści była wypowiedź prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - T. Pelca. Wpływy z opłat czynszowych wyniosły w ub. roku 2.847.632 zł, zaś fundusz remontowy - 108.090 zł. Zadłużenie z tytułu niepłacenia czynszu wyniosło na koniec 2003 r. - 449.158 zł. Aktualnie spółka zatrudnia 11 osób. W najbliższych planach inwestycyjnych jest budowa kolejnego budynku wielomieszkaniowego w Olszynie, a także poprawa stanu technicznego administrowanych budynków (docieplanie ścian, wymiana inst. wod.-kan., c.o., elektrycznej, odnawianie elewacji).
    Z kolei Zakład Energetyki Cieplnej to przede wszystkim inwestycje sieci cieplnej oraz prace i remonty przy istniejących kotłowniach. Na koniec 2003 r. spółka wypracowała zysk 68.249 zł. Odbiorców ciepła najbardziej interesują ceny za energię. Jak zapewniał prezes W. Drogi, nie wzrosły one od 3 lat. Niestety, wszystko wskazuje na to, że od października ulegną podwyższeniu. Radny Kajser zaproponował zrównanie opłat za energię u wszystkich odbiorców. Nie jest to możliwe, gdyż różne są rodzaje kotłowni i paliwo przez nie używane. W tej sytuacji ważne, by ciepło nie uciekało w ziemię (jak to bywa na os. Zamkowym), o czym wspominał Cz. Fankidejski.
    Pierwsze z uchwał dotyczyły sprawozdań finansowych instytucji kultury. Radni zatwierdzili sprawozdanie OCK, które w minionym roku uzyskało 4.958 zł zysku. Pieniądze te powiększą Fundusz Instytucji Kultury, mocno nadszarpnięty w minionych latach. Z tego samego Funduszu, tyle że przynależnego Bibliotece Publicznej, zostanie z kolei pokryta strata w kwocie 5.463 zł, jaką ta placówka poniosła w 2003 r. Radni uchwalili też wysokość najniższego wynagrodzenia dla pracowników gminnych placówek oświatowych. W I kat. zaszeregowania wynosi ono 540 zł brutto (poprzednio 500 zł). Dwie następne uchwały dotyczyły zamiany gruntów oraz zbycia nieruchomości gruntowych we wsi Rojów. Przyjęto też uchwałę o dofinansowaniu budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Piastowskiej (chodzi o chodnik od skrzyżowania z autostradą do strzelnicy). Gmina na ten cel wyłoży 40 tys. zł, zaś 60 tys. zł ma pochodzić z Urzędu Wojewódzkiego. Rada Miejska upoważniła też burmistrza do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.038.704 zł na sfinansowanie inwestycji i remontów, które w budżecie MiG na 2004 r. nie znajdują pełnego pokrycia. Zaciągnięty kredyt bankowy zostanie spłacony z dochodów własnych gminy w latach 2005-2008.


    Ostatnia z uchwał to wspomniana na wstępie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r., który orzekł nieważność zapisów kilku paragrafów w statucie OCK. W uzasadnieniu czytamy, iż skargę proponuje się wnieść "z powodu niezgodności decyzji Wojewody Wielkopolskiego z prawem". Dalej czytamy, że "zakwestionowane zapisy dotyczące opinii wszystkich komisji Rady Miejskiej, jak również konkursu na stanowisku dyrektora i działania osób upoważnionych w czasie nieobecności dyr. OCK nie są sprzeczne z zapisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej." Dla nikogo nie ulega wątpliwości, że zastrzeżenia zgłoszone przez wojewodę są wynikiem nacisku "kulturalnego lobby", próbującego podważyć decyzję odwołującą dyrektor Niesobską. Niektóre ze wskazanych przez wojewodę paragrafów statutu choćby w pośredni sposób dotyczą wyboru dyrektora OCK. Radni tym próbom dali dość jednoznaczny odpór, wystosowując, poprzez uchwałę, skargę do WSA (przy jednym głosie wstrzymującym się i dwóch przeciwnych).
    Ale nie tylko z województwa płynie poparcie dla byłej dyrektor OCK. Przewodniczący Rady Miejskiej E. Skrzypek odczytał treść trzech pism, które wpłynęły na jego ręce. W obronie A. Niesobskiej stają seniorki z Klubu Seniorek, dzieci i młodzież. Wszyscy przekonują burmistrza do zasług p. dyrektor, zarazem piętnując decyzję o odwołaniu. Trudno, rzecz jasna, odmówić prawa autorom takich listów do wyrażenia swych racji. Szkoda tylko, że w te rozgrywki wikła się dzieci, tym bardziej, że zapewne nie one układały pismo, w którym padają m.in. takie sformułowania: "Czymże zasłużyła sobie na takie traktowanie przez włodarzy miasta? (...) krzywda, jaką można uczynić człowiekowi, który włożył w kulturę ostrzeszowską tyle serca, (...) niepowetowana strata dla naszego miasta."
    Bardzo podobne w formie i treści wypowiedzi przedstawili podczas sesji reprezentujący stowarzyszenie "Nadwrażliwi". J. Pawłowski przeczytał list skierowany do władz samorządowych, w którym apelowano o wycofanie się z "autorytarnych decyzji p. burmistrza, odwołującej z pełnionej funkcji p. dyrektor A. Niesobską". W myśl tego pisma radni mają zdobyć się na obiektywizm i zastanowić się, czy do końca byli w porządku wobec kultury lokalnej. I tu znów padły piękne słowa o kulturze, której uosobieniem, według autorów listu, może być tylko A. Niesobska. Z poparciem dla byłej dyrektor przybył także prosto z Wrocławia i ze szpitala (o czym sam wspomniał) Leszek Kopeć - jeden z pomysłodawców festiwalu "Baszta". Przekonywał, że słowo Ostrzeszów, szczególnie w kręgach ludzi kultury, nieodmiennie kojarzy się właśnie z tym festiwalem.
    Na przytoczone listy i wystąpienia nie padła podczas sesji żadna odpowiedź, co sugerowałoby, że dla władz miasta sprawa władania OCK jest już rozstrzygnięta i zakończona.
    Na zakończenie obrad burmistrz oraz przewodniczący Rady nawiązali do przypadającej w tym dniu 14 rocznicy samorządności w Polsce, składając z tej okazji wszystkim byłym i obecnym radnym, życzenia.

K. Juszczak


1994 - 2007 © Borkow

strzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">