Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 29


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Program stypendialny

Szanowni Państwo!
    W związku z napływającymi pytaniami od uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i ich rodziców, a dotyczącymi możliwości uzyskania stypendium, pragnę poinformować Państwa o ogólnych założeniach programu stypendialnego w województwie wielkopolskim.
    Od nowego roku szkolnego i akademickiego 2004/2005 rusza program stypendialny współfinansowany z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą (nie dotyczy uczniów zasadniczych szkół zawodowych) oraz studentów szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. Pomoc stypendialna nie obejmuje całej populacji uczniów i studentów, ale adresowana jest do tej grupy młodzieży, która pochodzi
    z terenów wiejskich i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej podjęcie
    i kontynuowanie kształcenia na poziomie wyższym.
    Program ten będzie realizowany w ramach ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO.
    Jakie warunki muszą spełniać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci by ubiegać się o stypendium ?
    Z informacji, jakie uzyskałem w Departamencie Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, który zajmuje się wdrożeniem programu, wynika, że o stypendium mogą ubiegać się uczniowie:
    pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dochód na jedną osobę w rodzinie nie powinien być wyższy niż 504 zł brutto),
    mieszkający (decyduje stałe zameldowanie) na obszarach wiejskich tzn. na terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast,
    mieszkający w miastach do 5 000 tys. mieszkańców,
    mieszkający w miastach do 20 000 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych (ten zapis eliminuje z ubiegania się o stypendium uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie miasta Ostrzeszowa),
    podejmujący naukę lub uczący się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdanej maturze,
    rozpoczynający naukę w szkole ponadgimnazjalnej w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończyli edukację w gimnazjum i naukę tę kontynuują.
    Maksymalna kwota stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych może wynosić
    250 zł w skali miesiąca.
    O stypendium mogą ubiegać się studenci:
    pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dochód na jedną osobę w rodzinie nie powinien być wyższy niż 504 zł brutto),
    mieszkający (decyduje stałe zameldowanie) na obszarach wiejskich tzn. terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast,
    mieszkający w miastach do 20 000 tys. mieszkańców.
    Maksymalna kwota stypendium dla studentów szkół wyższych może wynieść 350 zł w skali miesiąca.
    W jakiej formie mogą być przekazywane stypendia ?
    W ramach ogólnych założeń programu stypendia dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych mogą być przekazywane w formie :
    rzeczowej np. na zakup podręczników,
    częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów posiłków, dojazdów do szkoły, zakwaterowania w bursie, internacie.
    Stypendia dla studentów mogą być przyznawane w formie:
    finansowej,
    refundacji kosztów np. zakwaterowania, dojazdów poniesionych przez studenta w związku z pobieraniem nauki.
    Formę przekazywania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów określi ostatecznie regulamin.
    Zakończenie prac nad przygotowaniem projektów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ostrzeszowskim przewidujemy w dniu 15 września a dla studentów 15 października b.roku.
    Pragnę również poinformować Państwa, że wzór wniosku oraz regulamin przyznawania stypendium opracowywany jest w Departamencie Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. O terminie i miejscu rozpoczęcia rekrutacji na terenie powiatu ostrzeszowskiego poinformuję Państwa na łamach Czasu Ostrzeszowskiego w sierpniu.

Ryszard Szymański
Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie


1994 - 2007 © Borkow

i-bin/s.cgi-i=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">